HIVATALI HIRDETŐTÁBLA

Informácie o začatých správnych konaniach

Výberové konanie

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov

Výzva – orez listnatých drevín

Textova časť_phsr obce Kamenicna.aktualizácia 2014_verzia 01.NAVRH

Obal_phsr obce Kameničná_2014

Referendum o rodine- otázky

Referendum 7.2.2015

Meghívó a Képviselőtestület 2. ülésére

Informácie o začatých správnych konaniach

Zbraňová amestia

Meghívó a Képviselőtestület 1. ülésére

Meghívó a képviselő-testület alakuló űlésére

Informácie o začatých správnych konaniach

Oznámenie -voľby

Orálna vakcinácia

Veľkokapacit. kontajner

Vyhlásenie kandidatúry-starosta

Vyhlásenie kandidatúry-poslanci

Prerušenie distribúcie el.energie – 19.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 19.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014_0002

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 18.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 22.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 22.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 23.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 24.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 26.09.2014

Prerušenie distribúcie el.energie – 25.09.2014_0001

Prerušenie distribúcie el.energie – 25.09.2014

Oznámenie – voľby

Počet obyvateľov obce Kameničná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Ingyenes mobil applikáció mindenki számára

Informácie_občanom_o_civilnej_ochrane

Zámer obce – prenájom nehnuteľnosti

Vezérigazgatói közkegyelem

Prerušenie distribúcie el.en.23.04.2014

Föld napja

Veľkokapacit. kontajner

Prerušenei distribúcie el.energie

Informácie o začatých správnych konaniach

Zámer obce

Vyhlásenie druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Orálna vakcinácia – informácia jeseň 2013-2

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnenie príspevku

Bérbeadási ajánlat

Voľby 2013- informácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky- MKS- vstupná hala

Takarítsuk ki a Duna mentét – információ a projektről

Plánované prerušenie distr. el. en. 20.08.

Plánované prerušenie .distr. el. en. 20.08.

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov!

PONUKA NA PREDAJ

Sportnap Aranyos

Vyčistime si Podunajsko

Nyelvtanfolyam

Západoslovensá eneretika a.s. – VÝZVA

Pozvánka na XXI. zasadnutie OZ – 5.2.2013

Informácie o začatých správnych konaniach

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2013

Oznámenie záujemcom o štúdium

Výberové konanie – riad. MŠ Kameničná

Prenájom budovy OcÚ

Športový deň Tôň

Rozhodnutie o zákaze zakladania a udržiavania otvoreného ohňa

Informácie o správnych konaniach

Plánované prerušenie distr. elektr. energie ZSE

Plánované prerušenie distr. elektr. energie ZSE

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Pozemkové úpr. v k.ú. Kameničná

Prerušenie distribúcie elektr. energie

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Kameničná

Upozornrnie (obrez a výrub stromov)

Výzva ZSE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na (január-jún) 2012

Használt ruha gyűjtés !

Zásady postupu pri prijímani, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach obce Kameničná

Zákaz zakladania a udržiavania otvoreného ohňa

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Test_CO

Dištančné štúdium_CO

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Prerušenie distr. elektr. energie

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah

Oznámenie o zruš. trv. pobytu

Zápisnica z VIII.zasadnutia

Oznámenie o ulož. dopor. zásielky-Ondrej kertész

Oznámenie o ulož. dopor. zásielky – Róbert Černy

Zápisnica zo VI.zasadnutia

VII.zasadnutie_pozvánka, meghívó

Zápisnica z V.zasadnutia

Sadzobník cien 2011

Zápisnica IV.zasadnutia

Zápisnica III.zasadnutia

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2011

Oznámenie_ZSE

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január-jún) 2011

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Sever -VÝZVA-

ROZPOČET OBCE 2011-2013

ODMEŇOVANIE POSLANCOV_1

ODMEŇOVANIE POSLANCOV_2

ZÁPISNICA Z II. ZASADNUTIA (25.1.2011)

ZÁPISNICA Z USTANOV. ZASADNUTIA (27.12.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVI. ZASADNUTIA (18.8.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVII. ZASADNUTIA (28.10.2010)

ZÁPISNICA Z XXXVIII. ZASADNUTIA (25.11.2010)

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE, 8/2010 – ČISTOPIS:

1. Návrh širších regionálnych vzťahov

2. Komplexný návrh katastrálneho územia-tvorba krajiny

3. Komplexný urbanistický návrh

4. Osada Kralka lohot

5. Návrh verejnej dopravnej vybavenosti

6. Návrh verejnej technickej vybavenosti

7. Vyhodnotenie dôsledkov na poľnohospodárskej pôde lesných pozemkoch

Schéma záväznej časti

UPN-textová časť

UPN-záväzná časť

- – -

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničná

O Z N Á M E N I E   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky

Comments are closed.